Privacyverklaring Van Houtum Mill

Van Houtum Mill respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Van Houtum Mill gebruikt gaat zorgvuldig om met de gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

In deze verklaring leest u hoe Van Houtum Mill omgaat met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Van Houtum Mill en waar Van Houtum Mill verantwoordelijk voor is. De persoonsgegevens wo

website AVG proof maken Ontwerp van Christ'l

rden uitsluitend (en niet uitgebreider dan nodig) opgevraagd en gebruikt voor de uitvoering van de betreffende opdracht die Van Houtum Mill van opdrachtgever heeft gekregen. Deze gegevens zullen niet worden verkocht aan derden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Van Houtum Mill bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@vanhoutummill.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Van Houtum Mill kan uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Van Houtum Mill maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie.

Het gebruik van cookies

Van Houtum Mill maakt geen gebruik van cookies. Van Houtum Mill maakt momenteel ook geen gebruik van analysetools zoals Google Analytics. Mocht dit in de toekomst het geval zijn, zal de informatie die Google verzamelt, zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. Zo wordt een IP-adres nadrukkelijk niet opgeslagen.

Van Houtum Mill heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van eventueel vermeldde link- of paginaverwijzingen op www.vanhoutummill.nl en is hier ook niet verantwoordelijk voor.

Melding incident persoonsgegevens (datalek)

Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bcc-balk) zijn opgenomen.

De ernst van een datalek is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de omvang en de aard van het lek (het aantal betrokken personen en/of aantal gegevens); de kans dat een lek ook daadwerkelijk tot schade zal leiden.

Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan info@vanhoutummill.nl.

Van Houtum Mill Trading en Support
KvK 63849380
tel. 06-27968359
info@vanhoutummill.nl